Αποφάσεις της με αριθμ.23ης 4-12-2019 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 23η

ΑΠΟΦΑΣΗ 243