Αποφάσεις της με αριθμ 23ης/8.11.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 215

ΑΠΟΦΑΣΗ 216

ΑΠΟΦΑΣΗ 217

ΑΠΟΦΑΣΗ 218

ΑΠΟΦΑΣΗ 219

ΑΠΟΦΑΣΗ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ 221

ΑΠΟΦΑΣΗ 222

ΑΠΟΦΑΣΗ 223

ΑΠΟΦΑΣΗ 224

ΑΠΟΦΑΣΗ 225

ΑΠΟΦΑΣΗ 226

ΑΠΟΦΑΣΗ 227