Αποφάσεις της με αριθμ 24ης 12-12-2018 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 269

ΑΠΟΦΑΣΗ 270

ΑΠΟΦΑΣΗ 271

ΑΠΟΦΑΣΗ 272

ΑΠΟΦΑΣΗ 273

ΑΠΟΦΑΣΗ 274

ΑΠΟΦΑΣΗ 275

ΑΠΟΦΑΣΗ 276

ΑΠΟΦΑΣΗ 277