Αποφάσεις της με αριθμ 24ης/16-11-2017 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 241

ΑΠΟΦΑΣΗ 242

ΑΠΟΦΑΣΗ 243

ΑΠΟΦΑΣΗ 244

ΑΠΟΦΑΣΗ 245

ΑΠΟΦΑΣΗ 246

ΑΠΟΦΑΣΗ 247

ΑΠΟΦΑΣΗ 248d(7)

ΑΠΟΦΑΣΗ 249d(9)

ΑΠΟΦΑΣΗ 250

ΑΠΟΦΑΣΗ 251

ΑΠΟΦΑΣΗ 252

ΑΠΟΦΑΣΗ 253

ΑΠΟΦΑΣΗ 254

ΑΠΟΦΑΣΗ 255

ΑΠΟΦΑΣΗ 256