Αποφάσεις της με αριθμ 24ης/23.7.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ 23-7-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 151

ΑΠΟΦΑΣΗ 152

ΑΠΟΦΑΣΗ 153

ΑΠΟΦΑΣΗ 154

ΑΠΟΦΑΣΗ 155

ΑΠΟΦΑΣΗ 156

ΑΠΟΦΑΣΗ 157

ΑΠΟΦΑΣΗ 158

ΑΠΟΦΑΣΗ 159

ΑΠΟΦΑΣΗ 160

ΑΠΟΦΑΣΗ 161

ΑΠΟΦΑΣΗ 162

ΑΠΟΦΑΣΗ 163

ΑΠΟΦΑΣΗ 164

ΑΠΟΦΑΣΗ 165