Αποφάσεις της με αριθμ 25ης 19-12-2018 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 278

ΑΠΟΦΑΣΗ 279

ΑΠΟΦΑΣΗ 280

ΑΠΟΦΑΣΗ 281

ΑΠΟΦΑΣΗ 282

ΑΠΟΦΑΣΗ 283

ΑΠΟΦΑΣΗ 284