Αποφάσεις της με αριθμ.25ης 19-12-2019 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 25η

ΑΠΟΦΑΣΗ 244