Αποφάσεις της με αριθμ.26ης 19-12-2019 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 26η

ΑΠΟΦΑΣΗ 245