Αποφάσεις της με αριθμ 26ης/25.11.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 231

ΑΠΟΦΑΣΗ 232

ΑΠΟΦΑΣΗ 233

ΑΠΟΦΑΣΗ 234

ΑΠΟΦΑΣΗ 235

ΑΠΟΦΑΣΗ 236

ΑΠΟΦΑΣΗ 237

ΑΠΟΦΑΣΗ 238

ΑΠΟΦΑΣΗ 239