Αποφάσεις της με αριθμ 26ης/5.8.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 168

ΑΠΟΦΑΣΗ 169

ΑΠΟΦΑΣΗ 170