Αποφάσεις της με αριθμ.27ης 19-12-2019 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 27η

ΑΠΟΦΑΣΗ 246

ΑΠΟΦΑΣΗ 247

ΑΠΟΦΑΣΗ 248

ΑΠΟΦΑΣΗ 249

ΑΠΟΦΑΣΗ 250

ΑΠΟΦΑΣΗ 251

ΑΠΟΦΑΣΗ 252

ΑΠΟΦΑΣΗ 253

ΑΠΟΦΑΣΗ 254

ΑΠΟΦΑΣΗ 255

ΑΠΟΦΑΣΗ 256

ΑΠΟΦΑΣΗ 257

ΑΠΟΦΑΣΗ 258

ΑΠΟΦΑΣΗ 259

ΑΠΟΦΑΣΗ 260

ΑΠΟΦΑΣΗ 261

ΑΠΟΦΑΣΗ 262

ΑΠΟΦΑΣΗ 263

ΑΠΟΦΑΣΗ 264

ΑΠΟΦΑΣΗ 265

ΑΠΟΦΑΣΗ 266

ΑΠΟΦΑΣΗ 267

ΑΠΟΦΑΣΗ 268

ΑΠΟΦΑΣΗ 269

ΑΠΟΦΑΣΗ 270