Αποφάσεις της με αριθμ 27ης/28-11-2017 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 260

ΑΠΟΦΑΣΗ 261

ΑΠΟΦΑΣΗ 262

ΑΠΟΦΑΣΗ 263

ΑΠΟΦΑΣΗ 264

ΑΠΟΦΑΣΗ 265

ΑΠΟΦΑΣΗ 266

ΑΠΟΦΑΣΗ 267

ΑΠΟΦΑΣΗ 268

ΑΠΟΦΑΣΗ 269

ΑΠΟΦΑΣΗ 270

ΑΠΟΦΑΣΗ 271

ΑΠΟΦΑΣΗ 272