Αποφάσεις της με αριθμ 27ης/7.12.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 240

ΑΠΟΦΑΣΗ 241