Αποφάσεις της με αριθμ 28ης/12-12-2017 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 273

ΑΠΟΦΑΣΗ 274

ΑΠΟΦΑΣΗ 275

ΑΠΟΦΑΣΗ 276

ΑΠΟΦΑΣΗ 277

ΑΠΟΦΑΣΗ 278

ΑΠΟΦΑΣΗ 279

ΑΠΟΦΑΣΗ 280

ΑΠΟΦΑΣΗ 281

ΑΠΟΦΑΣΗ 282

ΑΠΟΦΑΣΗ 283

ΑΠΟΦΑΣΗ 284

ΑΠΟΦΑΣΗ 285

ΑΠΟΦΑΣΗ 286

ΑΠΟΦΑΣΗ 287

ΑΠΟΦΑΣΗ 288

ΑΠΟΦΑΣΗ 289

ΑΠΟΦΑΣΗ 290

ΑΠΟΦΑΣΗ 291

ΑΠΟΦΑΣΗ 292

ΑΠΟΦΑΣΗ 293

ΑΠΟΦΑΣΗ 294