Αποφάσεις της με αριθμ.28ης 23-12-2019 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 28η

ΑΠΟΦΑΣΗ 271