Αποφάσεις της με αριθμ 28ης/29.9.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 190

ΑΠΟΦΑΣΗ 191

ΑΠΟΦΑΣΗ 192