Αποφάσεις της με αριθμ.29ης 23-12-2019 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 29η

ΑΠΟΦΑΣΗ 272

ΑΠΟΦΑΣΗ 273

ΑΠΟΦΑΣΗ 274

ΑΠΟΦΑΣΗ 275

ΑΠΟΦΑΣΗ 276

ΑΠΟΦΑΣΗ 277