Αποφάσεις της με αριθμ 29ης/15.12.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 243

ΑΠΟΦΑΣΗ 244

ΑΠΟΦΑΣΗ 245

ΑΠΟΦΑΣΗ 246

ΑΠΟΦΑΣΗ 247

ΑΠΟΦΑΣΗ 248

ΑΠΟΦΑΣΗ 249

ΑΠΟΦΑΣΗ 250

ΑΠΟΦΑΣΗ 251

ΑΠΟΦΑΣΗ 252

ΑΠΟΦΑΣΗ 253

ΑΠΟΦΑΣΗ 254

ΑΠΟΦΑΣΗ 255

ΑΠΟΦΑΣΗ 256

ΑΠΟΦΑΣΗ 257

ΑΠΟΦΑΣΗ 258

ΑΠΟΦΑΣΗ 259

ΑΠΟΦΑΣΗ 260

ΑΠΟΦΑΣΗ 261