Αποφάσεις της με αριθμ 3ης/28.1.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 28

ΑΠΟΦΑΣΗ 29

ΑΠΟΦΑΣΗ 30

ΑΠΟΦΑΣΗ 31

ΑΠΟΦΑΣΗ 32

ΑΠΟΦΑΣΗ 33

ΑΠΟΦΑΣΗ 34

ΑΠΟΦΑΣΗ 35

ΑΠΟΦΑΣΗ 36

ΑΠΟΦΑΣΗ 37

ΑΠΟΦΑΣΗ 38

ΑΠΟΦΑΣΗ 39