Αποφάσεις της με αριθμ 30ης/16.10.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 194

ΑΠΟΦΑΣΗ 195

ΑΠΟΦΑΣΗ 196

ΑΠΟΦΑΣΗ 197

ΑΠΟΦΑΣΗ 198

ΑΠΟΦΑΣΗ 199

ΑΠΟΦΑΣΗ 200

ΑΠΟΦΑΣΗ 201

ΑΠΟΦΑΣΗ 202

ΑΠΟΦΑΣΗ 203

ΑΠΟΦΑΣΗ 204

ΑΠΟΦΑΣΗ 205

ΑΠΟΦΑΣΗ 206

ΑΠΟΦΑΣΗ 207

ΑΠΟΦΑΣΗ 208

ΑΠΟΦΑΣΗ 209

ΑΠΟΦΑΣΗ 210

ΑΠΟΦΑΣΗ 211