Αποφάσεις της με αριθμ 30ης/27.12.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 262

ΑΠΟΦΑΣΗ 263

ΑΠΟΦΑΣΗ 264