Αποφάσεις της με αριθμ 32ης/29.10.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 213

ΑΠΟΦΑΣΗ 214

ΑΠΟΦΑΣΗ 215

ΑΠΟΦΑΣΗ 216

ΑΠΟΦΑΣΗ 217

ΑΠΟΦΑΣΗ 218