Αποφάσεις της με αριθμ 34ης/26.11.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ 26-11-15

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤO ΔΗΜΟΤΙΚO ΣΥΜΒΟΥΛΙO

ΑΠΟΦΑΣΗ 220

ΑΠΟΦΑΣΗ 221

ΑΠΟΦΑΣΗ 222

ΑΠΟΦΑΣΗ 223

ΑΠΟΦΑΣΗ 224

ΑΠΟΦΑΣΗ 225

ΑΠΟΦΑΣΗ 226

ΑΠΟΦΑΣΗ 227

ΑΠΟΦΑΣΗ 228

ΑΠΟΦΑΣΗ 229

ΑΠΟΦΑΣΗ 230

ΑΠΟΦΑΣΗ 231

ΑΠΟΦΑΣΗ 232

ΑΠΟΦΑΣΗ 233

ΑΠΟΦΑΣΗ 234

ΑΠΟΦΑΣΗ 235

ΑΠΟΦΑΣΗ 236

ΑΠΟΦΑΣΗ 237

ΑΠΟΦΑΣΗ 238

ΑΠΟΦΑΣΗ 239

ΑΠΟΦΑΣΗ 240

ΑΠΟΦΑΣΗ 241

ΑΠΟΦΑΣΗ 242

ΑΠΟΦΑΣΗ 243

ΑΠΟΦΑΣΗ 244

ΑΠΟΦΑΣΗ 245

ΑΠΟΦΑΣΗ 246

ΑΠΟΦΑΣΗ 247

ΑΠΟΦΑΣΗ 248

ΑΠΟΦΑΣΗ 249

ΑΠΟΦΑΣΗ 250

ΑΠΟΦΑΣΗ 251

ΑΠΟΦΑΣΗ 252

ΑΠΟΦΑΣΗ 253

ΑΠΟΦΑΣΗ 254