Αποφάσεις της με αριθμ 35ης/8.12.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ 35η

ΑΠΟΦΑΣΗ 255

ΑΠΟΦΑΣΗ 256

ΑΠΟΦΑΣΗ 257