Αποφάσεις της με αριθμ 38ης/10.12.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 261

ΑΠΟΦΑΣΗ 262

ΑΠΟΦΑΣΗ 263

ΑΠΟΦΑΣΗ 264

ΑΠΟΦΑΣΗ 265

ΑΠΟΦΑΣΗ 266

ΑΠΟΦΑΣΗ 267

ΑΠΟΦΑΣΗ 268

ΑΠΟΦΑΣΗ 269

ΑΠΟΦΑΣΗ 270