Αποφάσεις της με αριθμ 39ης/21.12.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 271

ΑΠΟΦΑΣΗ 272

ΑΠΟΦΑΣΗ 273

ΑΠΟΦΑΣΗ 274

ΑΠΟΦΑΣΗ 275

ΑΠΟΦΑΣΗ 276

ΑΠΟΦΑΣΗ 277

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΤΣΔ)