Αποφάσεις της με αριθμ 4ης 14-03-2018 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 63

ΑΠΟΦΑΣΗ 64

ΑΠΟΦΑΣΗ 65

ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΑΠΟΦΑΣΗ 68

ΑΠΟΦΑΣΗ 69

ΑΠΟΦΑΣΗ 70