Αποφάσεις της με αριθμ 5ης 21-03-2019 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 45

ΑΠΟΦΑΣΗ 46

ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΑΠΟΦΑΣΗ 48

ΑΠΟΦΑΣΗ 49

ΑΠΟΦΑΣΗ 50

ΑΠΟΦΑΣΗ 51

ΑΠΟΦΑΣΗ 52

ΑΠΟΦΑΣΗ 53

ΑΠΟΦΑΣΗ 55

ΑΠΟΦΑΣΗ 56

ΑΠΟΦΑΣΗ 57

ΑΠΟΦΑΣΗ 58

ΑΠΟΦΑΣΗ 59

ΑΠΟΦΑΣΗ 60

ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΑΠΟΦΑΣΗ 62

ΑΠΟΦΑΣΗ 63

ΑΠΟΦΑΣΗ 64

ΑΠΟΦΑΣΗ 65