Αποφάσεις της με αριθμ 5ης/11.2.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 41