Αποφάσεις της με αριθμ 5ης/4.2.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 26

ΑΠΟΦΑΣΗ 27

ΑΠΟΦΑΣΗ 28

ΑΠΟΦΑΣΗ 29