Αποφάσεις της με αριθμ 6ης 27-03-2019 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΑΠΟΦΑΣΗ 68

ΑΠΟΦΑΣΗ 69

ΑΠΟΦΑΣΗ 70

ΑΠΟΦΑΣΗ 71

ΑΠΟΦΑΣΗ 72