Αποφάσεις της με αριθμ 6ης 3-04-2018 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 72

ΑΠΟΦΑΣΗ 73

ΑΠΟΦΑΣΗ 74

ΑΠΟΦΑΣΗ 75