Αποφάσεις της με αριθμ 6ης/4.2.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 30

ΑΠΟΦΑΣΗ 31

ΑΠΟΦΑΣΗ 32