Αποφάσεις της με αριθμ 7ης 10-04-2019 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 73

ΑΠΟΦΑΣΗ 74