Αποφάσεις της με αριθμ 7ης 24-04-2018 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 76

ΑΠΟΦΑΣΗ 77

ΑΠΟΦΑΣΗ 78

ΑΠΟΦΑΣΗ 79

ΑΠΟΦΑΣΗ 80

ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΑΠΟΦΑΣΗ 82

ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΑΠΟΦΑΣΗ 84

ΑΠΟΦΑΣΗ 85

ΑΠΟΦΑΣΗ 86

ΑΠΟΦΑΣΗ 87