Αποφάσεις της με αριθμ 7ης/20.3.2017 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 64

ΑΠΟΦΑΣΗ 65

ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΑΠΟΦΑΣΗ 68

ΑΠΟΦΑΣΗ 69

ΑΠΟΦΑΣΗ 70

ΑΠΟΦΑΣΗ 71

ΑΠΟΦΑΣΗ 72

ΑΠΟΦΑΣΗ 73

ΑΠΟΦΑΣΗ 74

ΑΠΟΦΑΣΗ 75

ΑΠΟΦΑΣΗ 76

ΑΠΟΦΑΣΗ 77

ΑΠΟΦΑΣΗ 78

ΑΠΟΦΑΣΗ 79

ΑΠΟΦΑΣΗ 80

ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΑΠΟΦΑΣΗ 82

ΑΠΟΦΑΣΗ 83