Αποφάσεις της με αριθμ 7ης/4.2.2015 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 33

ΑΠΟΦΑΣΗ 34

ΑΠΟΦΑΣΗ 35

ΑΠΟΦΑΣΗ 36

ΑΠΟΦΑΣΗ 37

ΑΠΟΦΑΣΗ 38