Αποφάσεις της με αριθμ 7ης/8.3.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 63

ΑΠΟΦΑΣΗ 64

ΑΠΟΦΑΣΗ 65

ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΑΠΟΦΑΣΗ 68

ΑΠΟΦΑΣΗ 69

ΑΠΟΦΑΣΗ 70

ΑΠΟΦΑΣΗ 71