Αποφάσεις της με αριθμ 8ης 02-05-2018 συνεδρίασης Δημοτικού συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 88

ΑΠΟΦΑΣΗ 89

ΑΠΟΦΑΣΗ 90