Αποφάσεις της με αριθμ 9ης/10.4.2017 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 85

ΑΠΟΦΑΣΗ 86

ΑΠΟΦΑΣΗ 87

ΑΠΟΦΑΣΗ 88

ΑΠΟΦΑΣΗ 89

ΑΠΟΦΑΣΗ 90

ΑΠΟΦΑΣΗ 91

ΑΠΟΦΑΣΗ 92

ΑΠΟΦΑΣΗ 93