Αποφάσεις της με αριθμ 9ης/30.3.2016 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 73

ΑΠΟΦΑΣΗ 74

ΑΠΟΦΑΣΗ 75

ΑΠΟΦΑΣΗ 76

ΑΠΟΦΑΣΗ 77

ΑΠΟΦΑΣΗ 78

ΑΠΟΦΑΣΗ 79

ΑΠΟΦΑΣΗ 80