Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Κοινωνία της Πληροφορίας

Η δραστηριότητα της πληροφορικής ξεκίνησε το 1987 με την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) προγραμμάτων κατάρτισης, κύρια σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ολοκληρώθηκε το 1994 με τους νέους όρους που έθετε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση της κατάρτισης.
Αυτό το χρονικό διάστημα δημιουργήθηκε η Δημοτική Επιχείρηση Πληροφορικής που με υπαλλήλους του Δήμου, όπως επίσης και με συνεργασίες με υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό, ανάπτυξε μεγάλη δραστηριότητα στα ζητήματα της κατάρτισης και της ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού.
Διοργανώθηκαν σεμινάρια, στο Δήμο μας όπως και σε άλλους Δήμους του λεκανοπεδίου, που ξεπερνούσαν τα δέκα πέντε (15) και καταρτιζόμενους άνω των τριακοσίων (300) ανά έτος.
Παράλληλα με την εμπειρία που αποκτήθηκε στα ζητήματα της κατάρτισης αναπτύχθηκε και δραστηριότητα στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού με την ολοκλήρωση «πακέτου» εφαρμογών λογισμικού για Δήμους.
Αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας ήτανε η δημιουργία αυτοτελούς υπηρεσίας Πληροφορικής, με υπαλλήλους που συμμετείχαν σε όλη την προηγούμενη δραστηριότητα και με εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών Τ.Α, στη Διαχείριση και στη συντήρηση Δικτύων και εν γένει Πληροφοριακών Συστημάτων.

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι οι ακόλουθες:

Αρμοδιότητες για τα προγράμματα της Ε.Ε.

Ενημέρωση της Δημοτικής αρχής για τα προγράμματα της Ε.Ε. που έχουν ενδιαφέρον για το Δήμο, συντονισμός των ενεργειών και η τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών για την κατάρτιση προτάσεων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, διασύνδεση και επικοινωνία με τους εθνικούς συντονιστές και τα αρμόδια Κοινοτικά όργανα κ.λπ.
Λειτουργίες πληροφορικής και μηχανοργάνωσης

Το Τμήμα θα συνεργάζεται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες σε ζητήματα που αφορούν την πληροφορική και την συμμετοχή του Δήμου σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα για την επεξεργασία προτάσεων προς τα αιρετά όργανα.

Ειδικότερα για την Πληροφορική οι αρμοδιότητες του Τμήματος θα είναι:

Η συντήρηση, η τεχνική υποστήριξη και η εν γένει φροντίδα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος ως διαχειριστής του (system administrator), η ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού όταν η προμήθειά τους δεν είναι δυνατή γιατί δεν καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των υπηρεσιών, ή δεν είναι συμφέρουσα για το Δήμο, η διαχείριση και επεξεργασία των βάσεων δεδομένων για την υποστήριξη Κοινωνικών Οικονομικών και Διοικητικών πρωτοβουλιών κ.λπ.