Βιοκλιματικός Παιδικός Σταθμός

 

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκό Ταμείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

 

Δικαιούχος: 40105020-ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΩΔ. Πληροφορικού Συστήματος (MIS): 5002256

Τίτλος: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Ταμείο: ΕΤΠΑ

Συγχρ/μενη Δαπάνη ΕΣΠΑ 2014-2020: 1.265.261,20€ (Υποέργα 1, 2 & 3)

Στόχοι και Αποτελέσματα: Παιδική Μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης.

Μονάδα Μέτρησης: Άτομα

Τιμή Στόχος: 60

 

Συνοπτική Περιγραφή:

Με την πράξη κατασκευάσθηκε ένας βιοκλιματικός παιδικός σταθμός δυναμικότητας 40 νηπίων και 20 βρεφών. Με τη στέγαση σε ένα νεόδμητο σύγχρονο κτίριο με χώρους διαμορφωμένους έτσι ώστε να φιλοξενούν και να εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της ευαίσθητης βρεφονηπιακής ηλικίας επιδιώχθηκε ο βιοκλιματικός σχεδιασμός του κτιρίου και επιλογή υλικών, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας, ο φυσικός αερισμός και φωτισμός και η χρήση υλικών φιλικών.

Κατασκευάστηκε κτίριο πρότυπου βιοκλιματικού παιδικού σταθμού με καθαρή επιφάνεια υπογείου 360,99μ2, καθαρή επιφάνεια ισογείου 302,39μ2, καθαρή επιφάνεια Α’ ορόφου 276,42μ2  και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (δαπεδοστρώσεις, φυτεύσεις, περίφραξη κλπ).  Τα παραδοτέα της Πράξης αφορούν ένα κτίριο  πρότυπου βιοκλιματικού παιδικού σταθμού με καθαρή επιφάνεια υπογείου 360,99μ2, καθαρή επιφάνεια ισογείου 302,39μ2μ2,  καθαρή επιφάνεια Α’ ορόφου 276,42μ2 και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (δαπεδοστρώσεις, φυτεύσεις, περίφραξη κλπ).

 

Κατάσταση Έργου / Υποέργων:

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (επιλέξιμη δαπάνη Υποέργου 1: 1.178.011,62€)

Έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί το Κτίριο του Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού με βάση και το Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής προς χρήση (άρθρο 72/Ν.3669/2008) αρ. πρωτ. 4300/7-4-2017 (ΑΔΑ: 63Χ3ΩΕΨ-5Ε7).

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Latern Construction S.A.

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (επιλέξιμη δαπάνη Υποέργου 2: 17.546,00€)

 

Έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια όλου του εξοπλισμού και υπολείπεται η εκταμίευση της δαπάνης.

Ολοκλήρωση Πράξης 28/9/2018.

ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

  1. Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης ΑΒΕΕ CAMELino
  2. Κ. Παπαναστασίου – Έπιπλα Γραφείου ΑΒΕΕ
  3. RAMOS ΑΕ

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (επιλέξιμη δαπάνη Υποέργου 3: 47.715,20€)

Έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια όλου του εξοπλισμού και υπολείπεται η εκταμίευση της δαπάνης.

Ολοκλήρωση Πράξης 28/9/2018.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: MASTEREQUIP M. ΕΠΕ