Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου σε θέματα τύπου και επικοινωνίας (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου  σε θέματα τύπου και επικοινωνίας (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07)

Ο Δήμαρχος Καισαριανής,

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου  σε θέματα τύπου και επικοινωνίας να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καισαριανής  (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού,  κα Πορίχη Ζηνοβία, οδός Βρυούλων 125 – Τ.Κ 16121 Καισαριανή), αίτηση συμμετοχής για την επιλογή του Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου  σε θέματα τύπου και επικοινωνίας  (αποκλειστικά με συστημένη επιστολή)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί µε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο µας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών (αποκλειστικά με συστημένη επιστολή), η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε µια εφημερίδα, ή στον δικτυακό τόπο του ∆ήµου Καισαριανής ή στο πρόγραμμα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Καισαριανής.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Καισαριανής. τηλ.213-2010741-786 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-14:00) .

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ