ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και ανάπτυξης του Ν.Π.Ι.Δ του Δήμου (ΚΕΔΗΚ) καθώς και εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/07

Ο Δήμαρχος Καισαριανής,

Έχοντας υπόψη :

 1. Το άρθρο 15 (Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ειδικών θέσεων δήμων) του Ν.4623/2019 (Α’ 134) για την Κυβερνησιμότητα των Δήμων.
 2. Το άρθρο 213 (Ειδικοί Σύμβουλοι – Επιστημονικοί Συνεργάτες – Ειδικοί Συνεργάτες στους Δήμους) του N.4555/2019 (ΦΕΚ Α’133) “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ”
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), “ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ”.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 “ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ”
 5. Τις δατάξεις της παραγράφου ΣΤ, υποπαράγραφος ΣΤ1, παράγραφοι 1 και 2 του Ν. 4093/2012
 6. Τις διατάξεις του άρθρου 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010
 7. Την ανάγκη πρόσληψης ενός Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου, για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και ανάπτυξης του Ν.Π.Ι.Δ του Δήμου (ΚΕΔΗΚ) καθώς και εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών
 8. Τον Ο.Ε.Υ του Δήμου μας ΦΕΚ (Τεύχος 1792/ τ.Β/3.12.2019) όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ ( 676 / τ. Β /28.02.2019)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συμβούλου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και ανάπτυξης του Ν.Π.Ι.Δ του Δήμου (ΚΕΔΗΚ) καθώς και εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών,  να υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (Τμήμα Διοίκησης – Προσωπικού, κ. Πορίχη Ζηνοβία, οδός Βρυούλων 125 – 2ος όροφος, ώρες 8.30 – 2.30 καθημερινά), αίτηση συμμετοχής για την επιλογή του Ειδικού Συμβούλου (για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και ανάπτυξης του Ν.Π.Ι.Δ του Δήμου (ΚΕΔΗΚ) καθώς και εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν και υποβάλουν με την αίτησή τους:

 1. Βιογραφικό σημείωμα.
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
 3. Πτυχίο Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3.του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού (σύμφωνα με τα άρθρα 11-17 ) του ανωτέρω νόμου.
 5. Εμπειρία & συνεργασία με ΟΤΑ θα ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη & θα αξιολογηθεί δεόντως

Η επιλογή θα γίνει από τον Δήμαρχο ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλότητα  του προσλαμβανόμενου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).

Ο Ειδικός Σύμβουλος θα επικουρεί τον Δήμαρχο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του όσον αφορά το Ν.Π.Ι.Δ του Δήμου (ΚΕΔΗΚ)  και ειδικότερα στην

 • παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης και ανάπτυξης του Ν.Π.Ι.Δ του Δήμου (ΚΕΔΗΚ)
 • εκπόνηση  Οικονομοτεχνικών Μελετών

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη της τελευταίας δημοσιοποίησης της παρούσας είτε αυτή είναι η δημοσίευση σε μια εφημερίδα, ή στον δικτυακό τόπο του Δήμου ή στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (κ. Ματζιούρης Γ. τηλ. 2132010743 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30-14:30) .

Η προκήρυξη αυτή να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον δικτυακό τόπο του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ