Γραφείο Δημοτικής Παιδείας – Αθλητισμού

Καταγραφή προβλημάτων παιδείας, μέριμνα  για την επίλυση από το Δήμο ή κρατικούς φορείς των προβλημάτων που έχουν ανακύψει, καταγραφή στεγαστικών και λειτουργικών αναγκών σχολείων, εισήγηση  προς το  Δ.Σ . για την κατανομή επιχορηγήσεων στα σχολεία κ.λπ..