Γραφείο Δημάρχου

Έχει διοικητική εξάρτηση μόνον από το Δήμαρχο και σε περίπτωση απουσίας του από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

  • Παρέχει νομική  υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου για την προώθηση των επιδιώξεων /στόχων/ συμφερόντων του Δήμου (Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής όταν καλείται)
  • Παρέχει  νομικές  συμβουλές προς τις υπηρεσίες στα νομικά πρόσωπα και στα άλλα ιδρύματα του Δήμου για οποιαδήποτε θέμα.
  • Γνωμοδοτεί ,όταν τούτο ζητείται ,για πράξεις της Δημ Διοίκησης που αφορούν το Δήμο.
  • Παρίσταται σ’ όλα τα Δικαστήρια για υποθέσεις του Δήμου.

Γραφείο Ειδικού Σύμβουλου και Επιστημονικού  Συνεργάτη

Κάθε ειδικός σύμβουλος, επιστημονικός συνεργάτης ή ειδικός συνεργάτης ασκεί καθήκοντα επιτελικά και δεν έχει αποφασιστική αρμοδιότητα οποιασδήποτε  μορφής και δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα του προσωπικού του Δήμου.

  • Παρέχει  συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετήσει.
  • Υπόκεινται απ’ ευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση  του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί

Έχουν συσταθεί 2 θέσεις Ειδικών Συνεργατών-Συμβούλων με σχέση εργασίας τους είναι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μέχρι το τέλος της θητείας του κάθε Δημάρχου.  Ασκούν επιτελικά καθήκοντα και δεν έχουν  αποφασιστικές αρμοδιότητες.

Το Γραφείο Δημάρχου που μεριμνά για τη συνεργασία και επικοινωνία  του Δημάρχου με Δημόσιες αρχές, πολίτες, υπαλλήλους. Στο  γραφείο υπηρετούν δύο διοικητικοί υπάλληλοι και ένας οδηγός (που υπάγεται στο Γραφείο Μεταφορών).

Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται αμέσως μετά το Δήμαρχο, όλων των Υπηρεσιών του Δήμου και προσυπογράφει τα έγγραφα που υπογράφει ο Δήμαρχος και για τα οποία του έχει μεταβιβάσει με απόφασή του το δικαίωμα υπογραφής.. Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται αμέσως μετά το Δήμαρχο, όλων των Υπηρεσιών του Δήμου και προσυπογράφει τα έγγραφα που υπογράφει ο Δήμαρχος και για τα οποία του έχει μεταβιβάσει με απόφασή του το δικαίωμα υπογραφής.. Υπόκειται απ’ ευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση  του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου έχει προσληφθεί.

Ιδιαίτ. Γραμματέας- Γραμματειακή Υποστήριξη Δημάρχου -Αντιδημάρχων
Δακτυλογραφεί, αναπαράγει, διεκπεραιώνει και αρχειοθετεί την προσωπική αλληλογραφία και τις αποφάσεις του Δημάρχου, ρυθμίζει συναντήσεις και επικοινωνίες του Δημάρχου και τηρεί ημερολόγιο των προσωπικών επαφών του, εντός και εκτός του Δήμου. Επίσης συγκεντρώνει στοιχεία ή έγγραφα που πρέπει να υπογραφούν από το Δήμαρχο ή τους Αντιδημάρχους και μεριμνά για την υπογραφή και τη διεκπεραίωσή τους και τηρεί το προσωπικό αρχείο εγγράφων του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων.