ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (Μ17) ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ με ΕΤΕΠ – ΠΕΤΕΠ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΓΣΥ Μ17

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Μ17)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Μ17 (doc)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_Μ17 (pdf)

ΕΣΥ Μ17

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΑ Μ17

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Μ17

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Μ17

ΣΑΥ Μ17

ΤΕΥΔ(doc)

ΤΕΥΔ(pdf)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Μ17

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μ17