Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Εκπόνησης Μελέτης “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου Καισαριανής”

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΩΝ

1-ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

2- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

3-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

4-ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

5-ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

6-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ (doc)

6-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ (pdf)

7-ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(doc)

7-ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(pdf)

8-ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(doc)

8-ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(pdf)