Αρχική / Διαφάνεια / Προκυρήξεις - Διαγωνισμοί / Προμήθειες - Έργα - Μελέτες / Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Εκπόνησης Μελέτης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου Καισαριανής»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Εκπόνησης Μελέτης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου Καισαριανής»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΩΝ

1-ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

2- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

3-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

4-ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

5-ΤΕΥΧΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

6-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ (doc)

6-ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ (pdf)

7-ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(doc)

7-ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(pdf)

8-ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(doc)

8-ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(pdf)