Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος (γάλα ημέρας) για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Καισαριανής και των Σχολικών Επιτροπών του, διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Ω6Ζ2ΩΕΨ-Υ97)

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ

8. Οικονομική Προσφορά

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ